ลงชื่อ     ผู้ขอรับเงิน
             (  )
ตำแหน่ง 
วันที่     เดือน    พ.ศ. 

 

สัญญาเงินยืมเลขที่ วันที่
ชื่อผู้ยืม จำนวนเงิน บาท
ส่วนที่ 1
แบบ 8708
     
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
   
 
  ที่ทำการ
  วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง     ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน     

 
 

ดามคำสั่ง/บันทึก ที่  ลงวันที่ ได้อนุมัติให้

ข้าพเจ้า      ตำแหน่ง  
สังกัด พร้อมด้วย


เดินทางไปปฏิบัติราชการ
โดยออกเดินทางจาก
บ้านพัก สำนักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.
และกลับถึง บ้านพัก สำนักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ วัน ชั่วโมง
 

ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท จำนวน วัน รวม บาท
ค่าเช่าที่พักประเภท จำนวน วัน รวม บาท
ค่าพาหนะ รวม บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น รวม บาท
  รวมเงินทั้งสิ้น บาท
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

 

<%=Bblank%>ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย จำนวน ฉบับ รวมทั้งจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้


ลงชื่อ ..............................................................  
 
 
ตำแหน่ง  
วันที่ ......................................................  

อนุมัติให้จ่ายได้ลงชื่อ ..............................................................  
  (...............................................................)  
ตำแหน่ง ...............................................................  
วันที่ ......................................................  
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน บาท
( ) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ .............................................................. ผู้รับเงิน
 
 
ตำแหน่ง
 
วันที่ ......................................................  
ลงชื่อ .............................................................. ผู้จ่ายเงิน
  (..............................................................)  
ตำแหน่ง ..............................................................  
วันที่ ......................................................  
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ วันที่

หมายเหตุ
 

คำชี้แจง 

 (1) กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดหรือ
      การเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่อง               หมายเหตุ
 (2) กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงินกรณีที่มีการ
      ยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมแ่ละวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
 (3) กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคน
      ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)